Akademia Nauk Stosowanych w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej - strona główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2019


Uchwała Nr 90/2019 w sprawie: Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U.2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 27 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży, uchwala się co następuje:

§ 1
W trosce o doskonalenie jakości kształcenia Senat Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży określa cel, zakres działania i strukturę Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia.

§ 2
1.    Celem działania Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia jest w szczególności wypełnianie misji uczelni „Kształcimy praktyków” poprzez:
1)    stymulowanie ciągłego doskonalenia jakości kształcenia w PWSIiP w Łomży;
2)    podnoszenie poziomu wykształcenia absolwentów PWSIiP w Łomży;
3)    informowanie o jakości kształcenia w PWSIiP w Łomży.
2.    Działaniem Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia objęci są: pracownicy PWSIiP
w Łomży, studenci studiujący na wszystkich poziomach i trybach studiów, pracodawcy biorący udział
w procesie kształcenia.
3.    Funkcjonowanie Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia ma charakter ciągły
i systematyczny.

§ 3
Zakres działania Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia obejmuje w szczególności:
1)    analizę zasad rekrutacji na studia;
2)    analizę programów studiów oraz ocenę efektów uczenia się;
3)    ocenę procesu kształcenia, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych;
4)    badanie kariery zawodowej absolwentów oraz opinii pracodawców w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej;
5)    sprawdzanie jakości obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego;
6)    badanie mobilności studentów i kadry dydaktycznej;
7)    inne zadania wynikające z rozwoju europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego.

§ 4
1.    Za szczególnie ważny element Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia uznaje się badania mające na celu uzyskanie opinii studentów o prowadzonych zajęciach dydaktycznych oraz obsłudze procesu kształcenia, opinii pracowników o warunkach kształcenia, opinii pracodawców o kompetencjach absolwentów.
2.    Wyniki badań będą wykorzystywane do:
1)    doskonalenia jakości kształcenia;
2)    okresowej oceny nauczycieli akademickich.

§ 5
1.    Nadzór nad funkcjonowaniem Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia na szczeblu uczelni sprawuje Prorektor ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich, na Wydziałach właściwi Dziekani.
2.    W celu realizacji zadań Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia powołuje się Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia (URJK) i Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia (WKJK).

§ 6
1.    Prace URJK koordynuje Prorektor ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich jako przewodniczący URJK.
2.    W skład URJK wchodzą:
1)    Prorektor ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich  - przewodniczący URJK;
2)    Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia – wiceprzewodniczący URJK;
3)    Przewodniczący Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia;
4)    po jednym nauczycielu akademickim z każdego Wydziału wskazanym przez Dziekana Wydziału;
5)    dwóch pracowników Działu Kształcenia i Spraw Studenckich;
6)    przedstawiciel studentów wskazany przez Samorząd Studentów PWSIiP w Łomży.
3.    Członków URJK powołuje Rektor na okres kadencji władz PWSIiP w Łomży.
4.    Do zadań URJK, w szczególności, należy:
1)    inicjowanie zmian w wewnętrznych aktach prawnych niezbędnych do monitorowania
i doskonalenia jakości kształcenia;
2)    sporządzanie rocznych raportów z działań na rzecz jakości kształcenia na podstawie danych
z komisji wydziałowych oraz przedstawianie wniosków z ich analiz Rektorowi i Senatowi Uczelni;
3)    współpraca z Dziekanami i Prodziekanami, Kierownikami jednostek międzywydziałowych
i ogólnouczelnianych oraz Wydziałowymi Komisjami ds. Jakości Kształcenia w sprawach dotyczących jakości kształcenia;
4)    wsparcie merytoryczne w przygotowywaniu dokumentacji wymaganej do otworzenia nowego kierunku studiów lub przygotowania kierunku do oceny prowadzonej  przez Polską Komisję Akredytacyjną;
5)    opracowywanie  i przedstawianie Rektorowi rekomendacji i propozycji działań mających na celu doskonalenie procesu kształcenia na Uczelni;
6)    wsparcie Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia;
7)    analizowanie wyników badań mobilności studentów i kadry dydaktycznej;
8)    wyciąganie wniosków z wyników badań kariery zawodowej absolwentów oraz opinii pracodawców
w zakresie przygotowania absolwentów do pracy zawodowej;
9)    analiza jakości obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego;
10)    inne działania związane z funkcjonowaniem Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w Uczelni.

§ 7
1.    W celu realizacji zadań Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia na szczeblu Wydziałów, powołuje się Wydziałowe Komisje ds. Jakości Kształcenia.
2.    W skład WKJK danego Wydziału wchodzą:

1)    Prodziekan ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich lub inna wyznaczona przez niego osoba – jako przewodniczący WKJK;
2)    Kierownicy Zakładów i/lub inne wyznaczone przez Dziekana osoby;
3)    Kierownik Dziekanatu;
4)    przedstawiciel studentów wskazany przez Samorząd Studentów PWSIiP w Łomży.
3.    Członków WKJK powołuje Rektor na okres kadencji władz PWSIiP w Łomży.
4.    Do zadań Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia należy w szczególności:
1)     współuczestniczenie w tworzeniu i doskonaleniu Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, np. przez udział przedstawiciela komisji w pracach URJK;
2)     inicjowanie działań doskonalących i naprawczych związanych z podnoszeniem jakości kształcenia;
3)     przedstawianie  URJK corocznych sprawozdań z efektów działań realizowanych na rzecz zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale oraz wdrażanie stanowisk podjętych przez Uczelnianą Radę ds. Jakości Kształcenia;
4)     opiniowanie programów studiów prowadzonych i nowo projektowanych oraz proponowanych w ich zakresie zmian, w szczególności efektów uczenia się;
5)     analizowanie programów studiów realizowanych na Wydziałach pod kątem potrzeb rynku pracy;
6)     przedkładanie Dziekanowi opinii i wniosków sformułowanych na podstawie analizy opinii pracodawców, absolwentów,  wyników badań studentów;
7)     opracowywanie wzorów dokumentacji, procedur i mechanizmów służących doskonaleniu jakości kształcenia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych;
8)     zatwierdzanie tematów prac dyplomowych;
9)     monitorowanie jakości prac dyplomowych i etapowych;
10)    analiza zasad rekrutacji na kierunkach studiów realizowanych na Wydziałach;
11)    diagnozowanie procesu kształcenia poprzez ustalanie jego słabych i mocnych stron;
12)    analizowanie i publikowanie wyników oceny jakości kształcenia;
13)    opracowanie rocznych sprawozdań z działań na rzecz jakości kształcenia.

§ 8                                         
Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały tracą moc Uchwała Nr 115/2011 Senatu PWSIiP w Łomży
z dnia 15.12.2011r. w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia
w PWSIiP a także Uchwała Nr 78/2017 Senatu PWSIiP w Łomży z dnia 23.11.2017 r. w sprawie określenia zadań
i kompetencji Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia i Wydziałowych Komisji ds. Jakości Kształcenia w ramach Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w PWSIiP w Łomży.

§ 9
Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor                                                                         
(-) dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

Załączniki:
  1.  Uchwała Senatu Nr 90_2019.pdf
Wytworzył:  Senat

Dokument z dnia:2019-11-28

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2019-12-13 15:43:27

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 734


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3