Akademia Nauk Stosowanych w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej - strona główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2020


Uchwała Nr 9 /2020 w sprawie: zmiany Uchwały Senatu PWSIiP w Łomży Nr 90/2019 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w PWSIiP w Łomży

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U.2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 27 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży, uchwala się co następuje:

§ 1
W  Uchwale Senatu PWSIiP w Łomży Nr 90/2019 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia w PWSIiP w Łomży wprowadza się następujące zmiany:
1.    W § 3 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) analizę procesu dyplomowania”;
2.    W § 3 dodaje się pkt 6b w brzmieniu:
„6b) analizę jakości prac dyplomowych”;
3.    W § 3 dodaje się pkt 6c w brzmieniu:
”6c) analizę organizacji studenckich praktyk zawodowych i zajęć praktycznych”;
4.    W § 3 dodaje się pkt 6d w brzmieniu:
„6d) analizę systemu wsparcia dydaktycznego studentów”;
5.    W § 7 ust. 4 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
„14) wydawanie rekomendacji dotyczących zasad organizacji, odbywania i zaliczania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych”;
6.    W § 7 ust. 4 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
„15) wydawanie rekomendacji dotyczących zasad procesu dyplomowania, w tym przygotowywania
i oceny prac dyplomowych a także przebiegu egzaminu dyplomowego”;
7.    W § 7 ust. 4 dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
„16) sporządzanie wykazu pytań obowiązujących na egzaminie dyplomowym”;
8.    W § 7 ust. 4 dodaje się pkt 17 w brzmieniu:
„17) analizowanie systemu wsparcia dydaktycznego, w tym wyposażenia sal dydaktycznych oraz zasobów bibliotecznych wykorzystywanych w procesie kształcenia”.

§ 2
Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
Rektor                                                                         
(-) dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

Załączniki:
  1.  Uchwała_Nr_9_20.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2020-01-30

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2020-02-07 12:59:57

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 439


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3