Akademia Nauk Stosowanych w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej - strona główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2019


Zarządzenie Nr 117/2019 w sprawie: procedury zgłaszania, ustalania okoliczności i przyczyn oraz dokumentowania wypadków przy pracy, wypadków studentów w czasie zajęć dydaktycznych, wypadków w drodze do pracy i z pracy oraz wypadków osób niebędących pracownikami

Na podstawie § 11 ust.1 Statutu PWSIiP w Łomży, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. 2009 nr 105, poz. 870 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub  z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (Dz. U. 2013.924 t.j.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia (Dz. U. 2013.1618 t.j.), art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2019.1205 t.j.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych  i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. 2018, poz. 2090 z późn.zm.), zarządzam co następuje:

§ 1
Wprowadza się do realizacji procedurę zgłaszania, ustalania okoliczności i przyczyn oraz dokumentowania wypadków przy pracy, wypadków studentów w czasie zajęć dydaktycznych, wypadków w drodze do pracy i z pracy oraz wypadków osób niebędących pracownikami, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP
 

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_117_19.pdf
  2.  Procedura zgłaszania wypadków.pdf
  3.  ZGŁOSZENIE WYPADKU_załączniki.docx
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2019-11-27

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2020-06-10 14:40:20

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 303


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3