Akademia Nauk Stosowanych w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej - strona główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego > rok 2020


Zarządzenie Nr 85/2020 Dyrektora Administracyjnego w sprawie wprowadzenia zmian do Instrukcji gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w PWSIiP w Łomży.

 

Na podstawie § 62 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego PWSIiP w Łomży z dnia
1 października 2019 r, art. 237 7 § 1, § 2, § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j Dz. U. 2020, poz. 1320 ), zarządzam co następuje:

§ 1

Do Instrukcji w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w PWSIiP w Łomży wprowadzoną zarządzeniem nr 22/15 Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z dnia 18 grudnia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1)   dodaje się § 9, który otrzymuje brzmienie:

 1. Ustala się stanowiska pracy, na których dopuszcza się używanie przez pracownika, za ich zgodą własnej odzieży i obuwia roboczego (spełniających wymogi bhp) podczas pracy na stanowiskach wymienionych w załączniku nr 2 do zarządzenia Kanclerza nr 22/15, w dziale II, w pkt 4 w Tabeli Norm odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla stanowisk pracy w PWSIiP w Łomży, zwaną dalej Tabelą Norm.
 2. Pracownikom wskazanym w Tabeli Norm używających własnej odzieży i obuwia roboczego przysługuje ekwiwalent pieniężny zwany dalej ekwiwalentem.
 3. Wysokość ekwiwalentu ustalana jest na podstawie norm przydziału określonych w Tabeli Norm i aktualnych cen uzgodnionych pomiędzy kierownikiem danej jednostki, dyrektorem administracyjnym i pracownikiem służby bhp.
 4. W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość ekwiwalentu ulega proporcjonalnie obniżeniu – adekwatnie do wymiaru etatu.
 5. W przypadku nawiązania, rozwiązania lub ustania stosunku pracy w ciągu roku, ekwiwalent będzie liczony proporcjonalnie do przepracowanego okresu.
 6. W przypadku rozwiązania lub ustania zatrudnienia w ciągu roku, ekwiwalent będzie wypłacony po ustaniu stosunku pracy zgodnie z pkt 9.
 7. Ekwiwalent za miesiąc rozpoczęcia lub/i ukończenia stosunku pracy przysługuje tak jak za pełny miesiąc.
 8. Okres nieobecności w pracy inny niż urlop wypoczynkowy, trwający dłużej niż 30 dni kalendarzowych nie jest wliczany do okresu użytkowania odzieży i obuwia roboczego.
 9. Ekwiwalent wypłacany jest raz w roku, z początkiem roku kalendarzowego w ciągu 30 dni po zakończeniu roku kalendarzowego.

2) dodaje się następujące załączniki:

1.    Załącznik pod nazwą „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na używanie własnej odzieży i obuwia roboczego”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.    Załącznik pod nazwą „Tabela określająca wysokość ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3.    Załącznik pod nazwą „Karta ewidencji wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego” stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 1/2018 Kanclerza Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży z dnia 19 lutego 2018 r dotycząca zmiany instrukcji w sprawie gospodarowania środkami ochrony
indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym w PWSIiP
w Łomży.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
 1.  ZDA_85_2020.pdf
 2.  Zał. nr 1.pdf
 3.  Zał. nr 2.pdf
 4.  Zał. nr 3.pdf
Wytworzył: Artur Bałdowski

Dokument z dnia:2020-12-18

Opublikował: Artur Bałdowski

Publikacja z dnia: 2020-12-30 10:56:03

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 448


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3