Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2021


ZARZĄDZENIE Nr 71/21 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Domu Studenta PWSIiP w Łomży

Na podstawie art. 11 ust. 5 oraz art. 104 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3 pkt 5 i § 98 ust. 1 Statutu PWSIiP
w Łomży, zarządza się co następuje:

§ 1
1. W porozumieniu z Samorządem Studentów PWSIiP w Łomży, wprowadza się Regulamin Domu Studenta PWSIiP w Łomży, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Prorektorowi ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich oraz Kierownikowi Domu Studenta powierza się nadzór nad zgodnym z prawem funkcjonowaniem Domu Studenta oraz rozstrzyganie spraw związanych z przestrzeganiem ustaleń Regulaminu Domu Studenta.

§ 2
Traci moc Zarządzenie Rektora Nr 63/14 z dnia 09.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Domu Studenta PWSIiP w Łomży wraz z zarządzeniami zmieniającymi.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

Załączniki:
  1.  Regulamin Domu Studenta PWSIiP w Łomży.docx
  2.  Regulamin Domu Studenta PWSIiP w Łomży.pdf
  3.  Zarz_nr_71_2021.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2021-09-14

Opublikował: Monika Lisiecka

Publikacja z dnia: 2021-11-30 08:45:34

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 96


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3