#eksperci

Slider
Dariusz Surowik

Szanowni Państwo!

Lista ekspercka Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży to promocja wiedzy i doświadczenia konkretnych osób. To także skuteczny transfer wiedzy do społeczeństwa, który będzie się dokonywał poprzez artykuły i spotkania popularnonaukowe. Zamierzamy nawiązać ściślejszy kontakt z redakcjami lokalnych oraz regionalnych mediów, tworzyć własne platformy publicystyczne (rocznik uczelni, kanały video i audio) oraz służyć specjalistyczną wiedzą instytucjom społecznym i kulturalnym.

Lista ekspercka to także nasza forma „sprzeciwu” wobec coraz bardziej powszechnej dezinformacji, zwłaszcza w Internecie, który staje się tyglem anonimowych komentarzy, opinii, nieweryfikowalnych sądów, wywołując niejednokrotnie „epidemie” teorii spiskowych. Przekaźnikiem wiedzy może być tylko specjalista, ktoś kto firmuje wiedzę własnym imieniem, nazwiskiem, doświadczeniem, czyli ponosi odpowiedzialność za wypowiadane słowa.

Wpisanie się na listę ekspertów to dobrowolnie wyrażona przez naszych naukowców gotowość do dzielenia się zdobytym, unikalnym doświadczeniem. Lista jest otwarta i nie ukrywam, że głęboko liczę, iż z biegiem miesięcy i lat przyczyni się do regionalnej „eksplozji” najcenniejszego kapitału społecznego – wiedzy.

Rektor

dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

Wydział Nauk o Zdrowiu

 • Prof. dr hab. n. med. Marian Szamatowicz 
  tematyka badawcza: medycyna rozrodu
 • Prof. dr hab. n. med. Michał Myśliwiec 
  tematyka badawcza: choroby wewnętrze, hipertensjologia, transplantologia
 • Dr hab. n. med. Małgorzata Knaś, prof. PWSIiP 
  tematyka badawcza: biochemia skóry w różnych jednostkach chorobowych
 • Dr hab. n. med. Jan Krzysztof Kirejczyk, prof. PWSIiP 
  tematyka badawcza: Medycyna (kamica układu moczowego, zaburzenia metaboliczne moczu i patomechanizmy powstawania kamieni nerkowych)
 • Dr Anna Zalewska 
  tematyka badawcza: autyzm, rehabilitacja stawów skroniowo-żuchwowych, neurologopedia, fizjoterapia w logopedii, wady postawy, fizjoterapia dzieci
 • Dr Monika Gałczyk 
  tematyka badawcza: dolegliwości bólowe kręgosłupa, a także szeroko pojęta rehabilitacja ruchowa
 • Dr Marta Żebrowska-Gamdzyk 
  tematyka badawcza: żywienie w zdrowiu i chorobie, suplementacja, wpływ diety na kondycję psychiczną i fizyczną pacjentów, prewencja chorób cywilizacyjnych
 • Dr Tomasz Waldziński 
  tematyka badawcza: kondycyjne i koordynacyjne zdolności motoryczne młodych tenisistów, sprawność specjalna tenisistów w wieku rozwojowym, urazowość wśród młodych tenisistów, związki budowy somatycznej z wynikiem sportowym oraz rola treningu sensomotorycznego w procesie treningu sportowego, optymalizacja treningu sportowego
 • Mgr Joanna Masłowska 
  tematyka badawcza: podologia, psychodermatologia, kosmetologia i medycyna estetyczna
 • Mgr Wioletta Pogroszewska 
  tematyka badawcza: choroby neurologiczne, udar krwotoczny, udar niedokrwienny, neuroplastyczność mózgu, SM, choroba Parkinsona

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

 • Prof. Joanna M. Salachna (radca prawny) 
  tematyka badawcza: finanse publiczne, prawo finansowe samorządu terytorialnego, legislacja finansowa, dyscyplina finansów publicznych
 • Dr hab. Krystyna Leszczewska, prof. PWSIiP 
  tematyka badawcza: przedsiębiorczość rodzinna, przedsiębiorczość regionalna, międzyregionalne zróżnicowanie gospodarcze, rynek pracy

 • Dr hab. Anna Ostrowska, prof. PWSIiP 
  tematyka badawcza: finanse publiczne, finanse jednostek samorządu terytorialnego, budżet, dochody, wydatki, deficyt i zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, dotacje publiczne, dotacje samorządowe, dotacje dla niepublicznych przedszkoli i szkół, dotacje dla klubów sportowych, dotacje na prace przy zabytkach, dotacje dla OPP, nadzór i kontrola finansów jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialność w administracji, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, umowy w administracji, prawne aspekty ochrony własności intelektualnej, budżet obywatelski

 • Dr hab. Sylwia Jaskuła-Korporowicz, prof. PWSIiP 
  tematyka badawcza: ewaluacja, pedagogika medialna, pedagogika hybrydalna, wychowanie i kształcenie w przestrzeni wirtualnej, Internet wobec wyzwań współczesnej edukacji, szkoła wobec wyzwań społeczeństwa sieci, uzależnienia i zagrożenia w cyberprzestrzeni, edukacja wielo- i międzykulturowa, kompetencje informacyjno-komunikacyjne, metodologia badań pedagogicznych

 • Dr Marta Janina Skrodzka (stały mediator sądowy)
  tematyka badawcza: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo gospodarcze, alternatywne metody rozwiązywania sporów – mediacja, arbitraż

 • Dr Monika Surawska 
  tematyka badawcza: psychologia jakości życia, psychologia zdrowia, psychologia sportu, psychologia osobowości, psychologia pracy i stresu

 • Dr Stanisław Kaczyński 
  tematyka badawcza: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie strategiczne, zarządzanie wiedzą i wdrażanie innowacji, Lean Managment, doradztwo gospodarcze

 • Dr Tadeusz Kowalewski 
  tematyka badawcza: szkolnictwo wyższe, kształcenie ustawiczne, socjologia rodziny, socjologia edukacji, public relations, etyka zawodowa, praca socjalna-wyzwania starzejącego się społeczeństwa, katolicka nauka społeczna

 • Dr Adam Miara 
  tematyka badawcza: innowacje, branża rolno-spożywcza, inteligentne specjalizacje

 • Dr Katarzyna Jurewicz-Bakun (stały mediator sądowy)
  tematyka badawcza: alternatywne metody rozwiązywania sporów - mediacja, prawo pracy

 • Mgr Magdalena Taraszkiewicz (radca prawny, stały mediator sądowy) 
  tematyka badawcza: prawa konsumentów, prawo administracyjne, w szczególności planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Wydział Informatyki i Nauk o Żywności

 • Dr hab. Robert Charmas, prof. PWSIiP 
  tematyka badawcza: edukacja w chemii, chemia stosowana, ogólna, nieorganiczna, fizyczna i teoretyczna, szczegółowo – chemia powierzchni, procesy adsorpcyjne

 • Dr hab. Romuald Kotowski, prof. PWSIiP 
  tematyka: zjawisko magnetoplastyczne w ciałach niemagnetycznych, termodynamika zjawisk nieodwracalnych, metody numeryczne, symulacje komputerowe, grafika komputerowa

 • Dr hab. Marek Gawrysiak, prof. PWSIiP 
  tematyka: edukacja transdyscyplinarna, szczególnie techniczno-informatyczna; mechatronika, robotyka, technika automatyzacji

 • Dr hab. Wojciech Korneta, prof. PWSIiP 
  tematyka: fizyka układów nieliniowych, chaos, sensory, magnetyzm

 • Dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP 
  tematyka badawcza: logika formalna, logika prawnicza, logiki nieklasyczne, temporalna reprezentacja wiedzy, logiki programów, filozofia czasu, sztuczna inteligencja, matematyczna teoria gier i decyzji, teoria liczb, statystyka, ekonometria

 • Dr inż. Agnieszka Obiedzińska 
  tematyka badawcza: bezpieczeństwo żywnościowe, problematyka związana z wyżywieniem ludności, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności, bioróżnorodność, straty i marnotrawstwo żywności, konwencjonalne i alternatywne systemy produkcji żywności (żywność ekologiczna, żywność lokalna, żywność regionalna i tradycyjna)

Kontakt

Każda osoba, która chce skorzystać ze specjalistycznej wiedzy wykładowców Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, czyli popularyzować naukowy model interpretacji zjawisk społecznych oraz gospodarczych, proszona jest o kontakt przez biuro@pwsip.edu.pl