Budynek LMS

OGÓLNE ZASADY SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNE obowiązujące w szkole

 • W szkole mogą przebywać wyłącznie osoby (pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice uczniów i inne osoby trzecie) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz ( niebędących uczniami lub pracownikami szkoły) do niezbędnego minimum. Rekomenduje się załatwianie spraw drogą telefoniczną lub e-mailową. Fizyczne wizyty w szkole należy ustalić telefonicznie z pracownikiem sekretariatu. Informacje o powyższym rozwiązaniu umieszcza się na stronie internetowej szkoły i na drzwiach wejściowych do budynku.
 • Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają bezwzględny obowiązek zdezynfekowania rąk przy użyciu płynu dezynfekcyjnego, zgodnie z obowiązującą instrukcją dezynfekcji. Płyny i instrukcje ich stosowania znajdują się przy wejściach do budynku szkoły.
 • Osoby z zewnątrz ( niebędące uczniami lub pracownikami szkoły) podczas przebywania na terenie szkoły, obowiązuje zasłanianie nosa i ust przy pomocy maseczki oraz zachowanie dystansu od pracowników i uczniów szkoły minimum 1,5 m.
 • Przestrzenią do załatwiania spraw przez osoby z zewnątrz jest przestrzeń na parterze, przed wejściem do sekretariatu szkoły.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 • W szkole wyznacza się na stałe pracownie szkolne z przeznaczeniem na realizację zajęć lekcyjnych przez poszczególne klasy. Pracownie te oznacza się symbolem cyfrowym danej klasy, np. klasa IIC.
 • Zajęcia realizowane z podziałem na grupy odbywają się w pozostałych pracowniach wg tygodniowego planu zajęć, przy czym bezpośrednio po zajęciach każdej grupy uczniów należy wywietrzyć pracownię, poddać sprzątaniu zgodnie z obowiązującymi  procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe ( punkt VII niniejszej procedury).
 • Zaleca się prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu.
 • Zaleca się pobyt uczniów na świeżym powietrzu w tym w czasie przerw międzylekcyjnych.
 • W szatni szkolnej wyznacza się przestrzenie ( wieszaki) dla poszczególnych klas. Przed wejściem do szatni uczniowie mają obowiązek zdezynfekować ręce zgodnie z obowiązującą instrukcją. Przy wejściu do szatni umieszcza się płyn dezynfekcyjny oraz instrukcję jego stosowania.

ZASADY KONTAKTU Z RODZICAMI UCZNIÓW

 • Rekomenduje się wzajemne kontaktowanie się rodziców/opiekunów uczniów i szkoły, w formie e-mailowej lub telefonicznej, a także na platformie Librus.
 • W przypadkach indywidualnych lub wynikających z organizacji pracy szkoły dopuszcza się kontakty bezpośrednie, przy czym w tego typu sytuacjach rodzice zobowiązani są do poruszania się i przebywania w miejscach wyznaczonych oraz osłaniania maseczką nosa i ust.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UCZNIÓW Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży

 • Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy (w tym osoby zamieszkujące wspólnie w bursie lub na stancji) nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Wchodząc do szkoły uczniowie mają bezwzględny obowiązek zdezynfekowania rąk przy użyciu płynu dezynfekcyjnego, zgodnie z obowiązującą instrukcją dezynfekcji, Płyny i instrukcje ich stosowania znajdują się przy wejściach do budynku szkoły oraz w innych oznaczonych miejscach.
 • Uczniowie w czasie pobytu w szkole mają obowiązek zdezynfekować ręce, zwłaszcza:
  • przed wejściem do szatni,
  • przed spożyciem posiłku,
  • przed i po zajęciach w pracowni komputerowej,
  • przed i po zajęciach wychowania fizycznego,
  • przed i po zajęciach sportowych.
 • Uczniów obowiązują ogólne zasady higieny:
  • bezpośrednio po przyjściu do szkoły należy umyć ręce wodą z mydłem i myć je często. Ręce należy myć zgodnie z obowiązującą instrukcją. Instrukcje mycia rąk wraz z mydłem w płynie w dozowniku, zamieszcza się w każdej łazience przy umywalkach;
  • podczas kaszlu i kichania należy zasłaniać usta chusteczką jednorazową, a następnie umyć i zdezynfekować ręce;
  • nie należy dotykać okolic twarzy, oczu, ust i nosa;
  • nie należy podawać ręki na powitanie;
  • należy unikać kontaktu z uczniami spoza własnej klasy, w czasie przerwy zachować dystans społeczny od innych osób minimum 1,5 m.
 • Uczniowie mają obowiązek posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Uczniowie nie powinni zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Uczniowie poszczególnych klas mają obowiązek przestrzegania zasad korzystania z pomieszczeń szkoły:
 • pozostawania w strefach wyznaczonych dla danej klasy, takich jak pracownie szkolne, strefy korytarzy, strefy w szatni, toalety, wejścia do szkoły;
 • korzystania na wszystkich lekcjach w danym dniu zajęć, z tego samego stolika i krzesła znajdujących się w wyznaczonej dla danej klasy pracowni szkolnej;
 • Uczniowie mogą spożywać wyłącznie własne jedzenie i picie, w tym wodę butelkowaną. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez uczniów w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożywania posiłków.
 • Uczniowie mają obowiązek w trybie natychmiastowym poinformować nauczyciela o złym samopoczucie i występujących objawach chorobowych.
 • Uczniowie mają obowiązek przestrzegania ustalonych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń nauczycieli.
 • Uczniowie w czasie pobytu w szkole mogą stosować środki ochrony indywidualnej: maseczki, rękawiczki jednorazowego. Zużyte rękawiczki i maseczki należy umieścić w wyznaczonym do tego celu pojemniku, znajdującym się w ustalonym i oznakowanym miejscu: „Pojemnik na zużyte rękawiczki i maseczki”

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRACOWNIKÓW Akademickiego Zespołu Szkół przy PWSIiP w Łomży, w tym nauczycieli realizujących zajęcia edukacyjne w Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży

 • Pracę świadczyć mogą pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej (np. gorączka, kaszel, kichanie bóle głowy i mięśni) pracownicy powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • Wchodząc do szkoły pracownicy mają bezwzględny obowiązek zdezynfekowania rąk przy użyciu płynu dezynfekcyjnego, zgodnie z obowiązującą instrukcją dezynfekcji, Płyny i instrukcje ich stosowania znajdują się przy wejściach do budynku szkoły.
 • Pracowników obowiązują ogólne zasady higieny:
  • bezpośrednio po przyjściu do szkoły należy umyć ręce wodą z mydłem i myć je często ( np. przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie ze świeżego powietrza) . Ręce należy myć zgodnie z obowiązującą instrukcją. Instrukcje mycia rąk wraz z mydłem w płynie w dozowniku, zamieszcza się w każdej łazience przy umywalkach;
  • podczas kaszlu i kichania należy zasłaniać usta chusteczką jednorazową, a następnie umyć i zdezynfekować ręce;
  • nie należy dotykać okolic twarzy, oczu, ust i nosa;
  • nie należy podawać ręki na powitanie;
  • należy zachować dystans społeczny od innych osób minimum 1,5 m;
  • należy zdezynfekować ręce przed i po skorzystaniu z dyspozytora kluczy, oprzyrządowania komputera i innych środków technicznych stosowanych podczas prowadzenia lekcji;
 • Pracownicy szkoły mogą w czasie świadczenia pracy stosować środki ochrony osobistej. Szkoła zapewnia wyposażenie w maseczki jednorazowe oraz rękawiczki jednorazowego użycia. W miejscu dystrybucji maseczek i rękawiczek zamieszcza się instrukcję zakładania maseczki i odpowiednio instrukcję zakładania i zdejmowania rękawiczek.
 • Zużyte rękawiczki i maseczki należy umieścić w wyznaczonym do tego celu pojemniku, znajdującym się w ustalonym i oznakowanym miejscu: „Pojemnik na zużyte rękawiczki i maseczki”
 • Nauczyciele mają obowiązek wietrzyć sale lekcyjne w czasie każdej przerwy międzylekcyjnej, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Pracownicy obsługi mają obowiązek wietrzyć korytarze, łazienki, szatnie minimum raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej. 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 • W czasie trwania pandemii z biblioteki mogą korzystać wyłącznie uczniowie i pracownicy szkoły.
 • Biblioteka funkcjonuje przez 5 godzin tygodniowo, w dniach i godzinach ustalonych przez dyrektora i umożliwiających skorzystanie z biblioteki uczniom poszczególnych klas.
 • Przed skorzystaniem z biblioteki należy bezwzględnie zdezynfekować ręce zgodnie z obowiązującą instrukcją. Płyn i instrukcja jego stosowania znajdują się przy wejściu do biblioteki.
 • Z uwagi na rodzaj podłogi w bibliotece (wykładzina dywanowa) osoby korzystające z biblioteki obsługiwane są przed wejściem. Jednoczasowo z biblioteki może korzystać jedna osoba wypożyczająca lub zwracająca książki z zachowaniem dystansu społecznego minimum 1,5 m.
 • Nauczyciel bibliotekarz każdorazowo po dokonaniu wypożyczenia/przyjęcia zwracanych książek, ma obowiązek umycia/ zdezynfekowania rąk zgodnie z obowiązującą instrukcją.
 • Zwracane do biblioteki książki i inne materiały należy poddać dwudniowej kwarantannie w wyznaczonej do tego celu strefie. Strefę tę należy oznaczyć napisem „ Strefa kwarantanny”, a zwrócone książki/materiały opatrzyć kartką z zapisaną datą zwrotu.
 • Należy, minimum co godzinę wietrzyć pomieszczenie biblioteki.

HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ

 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze, toalety, klatki schodowe) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw międzylekcyjnych, a w razie potrzeby także częściej.
 • Za wietrzenie sal lekcyjnych w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiedzialni są nauczyciele prowadzący te zajęcia. Za wietrzenie pozostałych pomieszczeń szkoły odpowiedzialni są pracownicy szkoły.
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w pracowniach szkolnych, sali gimnastycznej, pokoju nauczycielskim, pomieszczeniach biurowych, których nie można uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.
 • Sprzęt sportowy wykorzystywany na zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach sportowych należy zdezynfekować po każdej grupie uczniów. Za przeprowadzenie dezynfekcji sprzętu odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia. Płynu dezynfekcyjnego należy używać zgodnie z instrukcją jego stosowania.
 • W szkole prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych prowadzonych w salach lekcyjnych, pomieszczeniach biurowych, szatniach, pomieszczeniach sanitarno – higienicznych, ciągach komunikacyjnych.
 • Podłogi we wszystkich pomieszczeniach, ciągach komunikacyjnych należy codziennie, a w miarę potrzeb po każdych zajęciach, umyć detergentem lub zdezynfekować.
 • Dezynfekcji należy poddać przedmioty i powierzchnie dotykowe w każdym pomieszczeniu i ciągach komunikacyjnych, określone w karcie monitoringu sprzątania i dezynfekcji.
 • Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno – higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 • Płynu dezynfekcyjnego należy używać zgodnie z instrukcją jego stosowania. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie i pracownicy nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Za czyszczenie i dezynfekcję pomieszczeń szkoły odpowiedzialni są pracownicy obsługi, zgodnie z harmonogramem i przydziałem pracy.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA WYSTĄPIENIA ZACHOROWANIA

 • W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w IZOLATORIUM – sala nr 18, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i poinformować o tym dyrektora zespołu lub kierownika szkolenia sportowego, którzy niezwłocznie lub osoby przez nich wyznaczone, powiadamiają telefonicznie rodziców/opiekunów o pilnej konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Uczeń przebywający w izolatorium ma obowiązek założenia maseczki osłaniającej usta i nos.
 • W izolatorium znajduje się dostęp do bieżącej wody. Izolatorium wyposaża się w:
  • leżankę lekarską,
  • krzesło drewniane,
  • stolik drewniany,
  • parawan,
  • termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury ciała,
  • mydło w płynie do mycia rąk i instrukcję mycia rąk,
  • płyn do dezynfekcji rąk i instrukcje dezynfekcji rąk,
  • maseczki jednorazowe do osłony nosa i ust i instrukcję zakładania maseczki,
  • rękawiczki jednorazowe i instrukcję zakładania i zdejmowania rękawiczek,
  • pojemnik pedałowy na zużyte maseczki i rękawiczki.
 • Uczniowi pozostającemu w Izolatorium, Dyrektor zespołu zapewnia się opiekę z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Osoby sprawujące opiekę nad uczniem przebywającym w izolatorium, pozostają w korytarzu przed wejściem do izolatorium, drzwi do izolatorium pozostają uchylone/zasłonięte parawanem w taki sposób aby możliwe było utrzymanie kontaktu z uczniem. Osoby sprawujące opiekę nad uczniem mają obowiązek stosowania maseczki jednorazowej /przyłbicy, rękawic jednorazowych, fartucha ochronnego.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. Pracownik ten powinien założyć maseczkę osłaniającą nos i usta.
 • W przypadku zaobserwowania u pracownika objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, dopuszcza się możliwość odizolowania go w IZOLATORIUM – sala nr 18, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Pracownik ten powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia, zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń/pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe ( punkt VII niniejszej procedury) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.