Budynek LMS

ZASADY PRZYSTĘPOWANIA

Uczeń/Absolwent LMS, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu dyrektorowi szkoły w określonych poniżej terminach: 

Uczeń:

 • do 30.09.2021 r. – deklaracja wstępna
 • do 07. 02.2022 r. – deklaracja ostateczna

Absolwent:

 • do 30.09.2021 r. – deklaracja wstępna (nieobowiązkowo)
 • do 07. 02.2022 r. – deklaracja ostateczna

Druk deklaracjij: Deklaracja A - deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego

Absolwent, który ukończy szkołę w kwietniu 2022 r. i przystąpi do egzaminu maturalnego w maju 2022 r., ma obowiązek: 

 • Przystąpić do części pisemnej egzaminu z:
  • języka polskiego (PP)
  • matematyki (PP)
  • wybranego języka obcego (PP)
  • jednego wybranego przedmiotu na PR
 • Aby uzyskać świadectwo, musi uzyskać co najmniej 30% punktów z każdego z przedmiotów wymienionych w pkt 1a, 1b i 1c oraz przystąpić do egzaminu wymienionego w pkt 1d.
 • Nie ma obowiązku przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego.
 • Do części ustnej może przystąpić wyłącznie osoba, która potrzebuje wyniku tego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller).
 • Absolwent może przystąpić do egzaminu z pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE 

W roku szkolnym 2021/2022 egzamin maturalny z poszczególnych przedmiotów jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2314).

Poniżej zamieszczono aneksy wymagań egzaminacyjnych.

HARMONOGRAM EGZAMINU, DOSTOSOWANIA, PRZYBORY           

W roku szkolnym 2021/2022 egzamin maturalny w terminie podstawowym odbędzie się w okresie od 04 maja 2022 r do 23 maja 2022 r. 

Poniżej zamieszczono: