Budynek LMS

Dyscypliny szkolenia sportowego:

Na rok szkolny 2022/2023 prowadzimy nabór uczniów uprawiających bądź zainteresowanych uprawianiem następujących dyscyplin sportowych:

  • Piłka nożna
  • Piłka ręczna dziewcząt
  • Boks olimpijski
  • Lekka atletyka

Zajęcia sportowe realizowane są w wymiarze 13 godzin tygodniowo i we współpracy z klubami sportowymi.

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu:

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczną naukę w klasie pierwszej, w rozszerzeniu realizować będą następujące przedmioty z zakresu kształcenia ogólnego:

  • Język angielski
  • Biologia

Języki obce:

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczną naukę w klasie pierwszej będą kontynuować naukę następujących języków obcych:

  • Język angielski
  • Język niemiecki

Kandydatów obowiązuje strój sportowy.

Przed przystąpieniem do prób sprawności fizycznej należy złożyć w sekretariacie szkoły:

  • zgodę rodziców/rodzica  kandydata/kandydatki na naukę w Liceum Mistrzostwa Sportowego w Łomży
  • orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki w szkole mistrzostwa sportowego

Dyscyplina sportu

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym podstawowym

Termin dodatkowy dla kandydatów, którzy z przyczyn obiektywnych nie przystąpią do prób w terminie podstawowym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

Miejsce prowadzenia prób sprawności fizycznej

Piłka nożna

6 czerwca 2022 r.

godz.10.00

7 lipca 2022 r.

godz.10.00

8 sierpnia 2022r.

godz. 10.00

MOSiR ul. Zjazd 18 Łomża, Boisko ze sztuczną nawierzchnią

Lekkoatletyka

6 czerwca 2022 r.

godz.10.00

7 lipca 2022 r.

godz.10.00

8 sierpnia 2022r.

godz. 10.00

MOSiR ul. Zjazd 18 Łomża, Stadion lekkoatletyczny

Piłka ręczna

6 czerwca 2022 r.

godz.10.00

7 lipca 2022 r.

godz.10.00

8 sierpnia 2022r.

godz. 10.00

Liceum Mistrzostwa Sportowego

w Łomży, ul. Wiejska 16

Sala gimnastyczna

Boks

6 czerwca 2022 r.

godz.10.00

7 lipca 2022 r.

godz.10.00

8 sierpnia 2022r.

godz. 10.00

Liceum Mistrzostwa Sportowego

w Łomży, ul. Wiejska 16

Sala gimnastyczna

Testy i sprawdziany - piłka ręczna [pdf]

Test sprawności fizycznej - lekkoatletyka [pdf]

Test sprawności fizycznej - piłka nożna [pdf]

Test sprawności fizycznej - boks olimpijski PZB [pdf]

Opracowano na podstawie Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2022 roku. 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Określenie przez dyrektora szkoły i podanie do publicznej wiadomości, szczegółowego terminu przeprowadzenia prób sprawności fizycznej

do 13 maja 2022 r.

2.

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) o przyjęcie do szkoły

od 16 maja 2022 r.

do 31 maja 2022 r.

do godz. 15:00

od 2 sierpnia 2022 r.

do 4 sierpnia 2022 r.

do godz. 15:00

3.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa odpowiednio w art. 137 ust. 4 w związku z art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

od 1 czerwca 2022 r.

do 10 czerwca 2022r. 

 

II termin:

7 lipca 2022 r.[1]

od 5 sierpnia 2022 r.

do 9 sierpnia 2022 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa odpowiednio w art. 137 ust. 4 w związku z art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

I termin:

do 15 czerwca 2022 r.;

II termin 2:

do 8 lipca 2022 r.1

do 12 sierpnia 2022 r.

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

od 24 czerwca 2022 r.

do 13 lipca 2022 r.

do godz. 15:00

X

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, o których mowa odpowiednio w art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 13 lipca 2022 r.

do 4 sierpnia 2022 r.

7.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach, o których mowa odpowiednio w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe w związku z § 11bab ust. 3 pkt 1 rozporządzenia[2]

do 20 lipca 2022 r.

do 12 sierpnia 2022 r.

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 21 lipca 2022 r.

do godz. 10:00

do 16 sierpnia 2022 r.

do godz. 10:00

9.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły

od 21 lipca 2022 r.

do 29 lipca 2022 r.

do godz. 15:00

od 16 sierpnia 2022 r.

do 19 sierpnia 2022 r.

do godz. 15:00

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

1 sierpnia 2022 r.

o godz. 10:00

22 sierpnia 2022 r.

o godz. 10:00

Dodatkowe informacje:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

[1] Dyrektor szkoły - wyznacza II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub próby sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w Lp.4

[2] rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.).